вторник, 12 февруари 2008 г.

ПРИЕМ 2007-БАКАЛАВРИ.
http://priem.unwe.acad.bg/2007/?m=2&id=

ОБРАЗОВАТЕЛНИ И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЗВЕНА НА УНСС
Отделение "ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ" (ИСК)


Институтът има над 35-годишна история и е обслужващо звено на УНСС за организиране на следдипломно обучение на български и чуждестранни граждани с висше и средно образование. В неговата структура са: Центърът по международна икономика, политика и право, Центърът по финанси, управление и администрация, Центърът по професионално обучение, Центърът по управление на качеството и международни проекти, Центърът за развитие на управленски умения.Следдипломното обучение включва: квалификация - придобиване на нова квалификация (специалност), специализация - повишаване на притежаваната квалификация (специалност, професия), продължаващо обучение - актуализиране на притежавани знания по определена степен на квалификация (специалност, професия), други видове обучение (семинари, конференции, дискусии и др.).Формите на следдипломно обучение са колективна и индивидуална, редовна, задочна и дистанционна. Центърът по управление на качеството и международни проекти предоставя квалифицирани консултантски услуги и обучение по разработване и внедряване на системи за управление на качеството според изискванията на международните стандарти.

Отделение "ФАКУЛТАТИВНО ОБУЧЕНИЕ"

В отделението, създадено през 1973 г. като Факултет за обществени професии, учат студенти от всички висши учебни заведения, които желаят да повишат квалификацията си. Обучението се заплаща и е с продължителност пет семестъра.За учебната 2007/2008 г. специалностите са: Журналистика и масмедии, Международно икономическо сътрудничество, Фирмено управление, Борси и борсово посредничество, Банково дело, Бизнес реклама, Връзки с обществеността, Европейска икономическа интеграция, Маркетинг и бизнес планиране, Управление на проекти, Медия мениджмънт, Корпоративна сигурност, Конфликтология, Специализиран превод за икономисти.

Курсове по чужди езициПрограма по английски език:
1. Практически английски - 4 нива по 120 часа
начинаещи
малко напреднали (lower intermediate)
средно напреднали (intermediate)
advanced
2. Бизнес английски ВЕС - 2 нива по 60 часа3. Cambridge Certificates - 3 нива по 120 часа4. Разговорен английски - 2 нива по 60 часа5. TOEFL - 3 нива по 60 часа6. SAT - 60 часа7. GRE - 60 часа8. G MAT - 60 часа
Курсовете, които се водят от преподаватели от УНСС, са насочени към студенти, търсещи различна ориентация в английския език - от разговорно ниво до подготовка за международно признати степени на владеене на общ и специализиран език.

Други чужди езици
1. Курсове по практически език, съответстващи на равнища по европейската скала:
Общ френски език - 3 нива по 120 часа
Курс по икономически немски език за абсолютно начинаещи в 4 нива по 120 часа (А-1; А-2; Б-1; Б-2)
Практически испански език - 3 нива по 120 часа
Руски език за всекидневно общуване - 3 нива по 120 часа
Общ език - български език (за чужденци) - 2 нива по 120 часа
2. Курсове по специализиран чужд език
Специализиран френски език
Бизнес френски език -120 часа
Френски език в областта на международните отношения и правото - 120 часа
Френски език в областта на туризма -120 часа
Специализиран немски език в областта на правото в едно ниво - С2 - 120 часа
Специализиран немски език в областта на международните отношения, дипломацията и европейската интеграция в едно ниво С2 - 120 часа
Испански език за икономисти -120 часа
Испански език и международен туризъм - 120 часа
Испански език и право - 120 часа
Испански език в областта на международните отношения, дипломацията и европейската интеграция - 120 часа
Специализиран руски език
Бизнес руски език и кореспонденция - 120 часа
Руски език в областта на международните отношения и правото - 120 часа
Руски език в сферата на туризма - 120 часа
Специализиран български език за чужденци
Бизнес български език - 120 часа
Български език в областта на туризма - 120 часа

ЦЕНТЪР ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ (ЦИС)

Мисията на центъра, който е единственият по рода си в България, е да доведе информацията и знанията по интелектуална собственост до обществото, да убеди българските фирми в икономическата й значимост за техния бизнес.ЦИС осъществява: обучение на студенти в бакалавърска и магистърска степен за икономисти и неикономисти; дистанционно обучение по собствени и по програми на Световната академия към Световната организация за интелектуална собственост; консултации за докторанти, информация и консултации за физически и юридически лица от бизнеса, стопански и нестопански организации и др., свързани със закрилата на интелектуалната собственост в страната и чужбина.Центърът участва в национални и регионални проекти по интелектуална собственост: формиране на методика за патентни проучвания, за оценка на интелектуална собственост на фирма, за определяне на приноса на интелектуалната собственост в БВП на страната, за осчетоводяване на интелектуалната собственост на фирми, както и в европейски изследователски програми и др.

ИНСТИТУТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА (ИИП)

Създаден преди повече от 20 години, днес Институтът за икономическа политика е самостоятелно научноизследователско звено в структурата на УНСС, разполага със свой изследователски екип, а за по-мащабни проекти привлича външни специалисти. Само през периода 1992 - 2006 г. в него са разработени повече от 50 изследователски и приложни проекта - стратегии, планове и програми за социално-икономическо развитие, инвестиционни и приватизационни проекти, бизнес планове, проспекти за приватизационни фондове, инвестиционни програми и финансови анализи, икономически експертизи.Основни направления в изследователската и консултантската дейност на ИИП са: подготовката на анализи, сравнителни оценки, прогнози, емпирични социологически проучвания, консултации и др. в областта на микро- и макроикономиката.

ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО (ИРП)

Институтът за развитие на предприемачеството е правоприемник на Центъра за развитие на предприемачеството при УНСС, започнал своята дейност през 1995 г. в рамките на голям международен проект. Институтът организира и провежда научни изследвания; внедрява резултатите от собствени и чужди научни изследвания; организира и провежда научни прояви (семинари, конференции и др.); публикува свои научни и практически резултати; оказва методична и консултантска помощ на учебния процес в УНСС, държавната администрация и бизнес практиката при стартиране, управление и растеж на бизнеса. Съвместно с катедра "Предприемачество" ИРП подпомага студентите и докторантите в областта на предприемачеството и управлението.Институтът участва като водеща организация или партньор в значим брой национални и международни проекти по различни програми, включително Схема за насърчаване на изследванията, Програма ФАР, Шеста рамкова програма и др. В ИРП работят научни сътрудници в следните направления: предприемачество и създаване на нов бизнес; управление и растеж на малки и средни фирми; нормативна, институционална и програмна подкрепа за малките и средните фирми; изследвания и обучение, консултации и разработки.

МЕЖДУУНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА КАРИЕРАТА (МЦРК)

Центърът е създаден през 2002 г. като продължение на дейността по международен проект на ЕС, осъществен от УНСС съвместно със Съюза за стопанска инициатива. Неговата цел е да развива връзката между студенти, докторанти и други млади хора и бъдещите им работодатели, още в университета да съдейства за тяхното информиране, консултиране и бъдещо сътрудничество с бизнеса, да подпомага професионалното ориентиране и кариерното им развитие. Услугите на центъра могат да ползват студенти, докторанти, специализанти и преподаватели от УНСС и други български и чуждестранни университети.

МЕЖДУНАРОДНА ПРОГРАМА "СОКРАТ - ЕРАЗЪМ"

Студентите от УНСС могат да следват един или два семестъра в европейски университети, ако се включат в международната програма "Сократ - Еразъм", в която участват 31 европейски страни. Мобилността се осъществява на основата на сключени двустранни споразумения за обмен на студенти и преподаватели между УНСС и университети от европейски страни, които притежават университетската харта "Еразъм". За стимулиране на двустранния обмен се предоставя финансова помощ (грант). Участието се осигурява чрез подписване на договор за мобилност. "Еразъм" е изключително привлекателна и полезна програма за студентите, защото осигурява достъп до други европейски висши образователни системи (различни от българската) без заплащането на академични такси, създава условия за културен и социален досег до приемащите европейски държави и университети по време на престоя и обучението в тях.Право на участие имат всички студенти, завършили първите два семестъра в УНСС с успех, не по-нисък от много добър 4,50, и към момента на кандидатстването и изпращането са записани в курс на обучение в УНСС, завършващ с получаване на диплома за бакалавърска, магистърска или докторска степен. Могат да участват студенти, обучаващи се във всички форми на обучение - редовно и задочно, държавна поръчка, платено обучение, владеещи отлично чуждия език, на който ще се извършва обучението в приемащата институция.

СТУДЕНТСКИ СПОРТ

Катедра "Физическо възпитание и спорт" организира и провежда обучението по физкултура и спорт на студентите от всички специалности (без Право), като им осигурява възможност да изберат един вид спорт. В първи и втори курс заниманията са 60 часа годишно и са задължителни, а в трети и четвърти курс - по желание.Студентите с изявени спортни постижения се включват в представителните отбори на УНСС по баскетбол, волейбол, футбол, плуване, спортно ориентиране, тенис на корт, тенис на маса, хандбал, лека атлетика, ски алпийски дисциплини, аеробика.Ако студентите имат здравословни проблеми, посещават занимания по лечебна физкултура или се освобождават срещу документ от специализирано лечебно заведение, заверен от лекаря на Спортния център на УНСС. В катедрата се формират учебни профилирани групи по: баскетбол, волейбол, плуване, тенис на корт, тенис на маса, фитнес-бодибилдинг, аеробика, каланетика, пешеходен туризъм, футбол.

СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ

Студентският съвет при УНСС е създаден през 1991 г. като изразител на интересите и правата на студентите. Негови представители са членове на Академичния съвет и Общото събрание. Работата му е организирана на три нива - сесия, сенат и председател. Основните цели на Студентския съвет са защита на принципите на доброволност, равнопоставеност, ефективност и полезност на висшето образование, утвърждаване на университетската автономия. Специално внимание се отделя на качеството на обучението, неговата хармонизация с европейските стандарти, контактите с бизнеса и гражданското общество с цел подпомагане на бъдещата реализация на студентите и докторантите, облекчаване на административните процедури, премахване на възможностите за корупция при настаняване в студентски общежития, изграждане на център за млади научни работници и докторанти и др.
Студентският съвет работи съвместно с представители на всички студентски браншови организации в УНСС и с активната подкрепа на академичното ръководство.

Няма коментари: