вторник, 4 март 2008 г.

Матури
Примерен тест за матура по химия - I равнище
Въпроси, оценявани с 1 точка+Отг.

1. Елементарните частици в атома, които определят химичните свойства на даден химичен елемент, са:а) протоните; б) електроните в електронната обвивка;в) неутроните;г) валентните електрони;д) протоните и неутроните.Отг. г) валентните електрони;2. Периодичното изменение в свойствата на елементите се дължи на:а) скокообразното нарастване на положителните заряди на атомното ядро;б) повторението на сходни електронни структури на атома;в) скокообразното изменение на атомната маса на атомите;г) монотонното увеличаване на броя на електроните в атомите на химичните елементи;д) промяната на масовото число на атомите.Отг. б) повторението на сходни електронни структури на атома;3. В кой от посочените редове от химични съединения връзките са само ковалентни полярни:а) KBr , HBr, AgBr, Br2; б) H2S, HBr, H2O, NH3; в) K2S, SO2 , K2O, H2;г) AgBr , HBr , K2S , SO2;д) KBr , H2O, K2S , H2S .Отг. б) H2S, HBr, H2O, NH3. 4. Дадени са простите вещества: сажди, озон, графит, кислород, карбин, диамант, червен фосфор. Общо колко химични елемента влизат в състава на тези вещества:
а) 3;
б) 4;
в) 5;
г) 6;
д) 8. Отг. а) 35. С кое от уравненията е записан процес, на който се основава очистването на въздуха от азотни оксиди:а) 2NO + O2 -------- 2NO; б) 2NO + H2O ------- 2HNO2; в) 6NO + 4NH3 ------- 5N2 + 6H2O; г) N2O5 + H2O ---------- 2HNO3;д) 4NO2 + O2 + 2H2O -------- 4HNO3.Отг) в) 6 NO + 4 NH3 о 5 N2 + 6 H2O6. В кой от посочените процеси окислителят приема 5 електрона:а) MnO4- + 8 H+ ------- Mn2+ + 4 H2O;б) MnO2- + 4 H+ ------- MnO2 + 2 H2O;в) MnO4- + 2 H2O ----- MnO2 + 4 OH -;г) MnO4- + 4 H+ ----- MnO2 + 2 H2O;д) MnO2 + 4 H+ ------ Mn2+ + 2 H2O.Отг. а) MnO4- + 8 H+ ---- Mn2+ + 4 H2O.7. Кои са верните коефициенти в окислително- редукционния процес:аNH3 + bO2 ----- cH2O + dN2 а) 2, 4, 3, 1; б) 4, 3, 6, 4; в) 4, 3, 6, 2; г) 2, 2, 3, 2; д) 4, 3, 3, 2.Отг.. в) 4, 3, 6, 2.8. Изомери се наричат веществата:а) с еднакъв състав и различна структура;б) с еднакъв състав и еднаква структура;в) различаващи се с една метиленова (>СН2 ) група;г) с различен състав и различна структура;д) органичните вещества.Отг. а) с еднакъв състав и различна структура9. Коя от общите формули съответства на хомоложния ред на алканите:а) CnH2n; б) CnH2n-n; в) CnH2n+2; г) CnH2n-6; д) CnH2n+1.Отг. в) CnH2n+2.10. Кое от посочените вещества няма токсично действие:а) метилов алкохол; б) глицерин; в) ацетон; г) гликол; д) фенол.Отг. б) глицерин. 11. В кой ред не е допусната грешка. Формулите на четвъртите членове на хомоложните редове на алкените, алканолите и алканалите са:а) C5H12; С4H9OH; C4H9СНО;б) С4Н10; С4H10OH; C4H10СНО;в) С5Н10; С4H9OH; C3H7СНО;г) С4Н8; С4H9OH; C3H7СНО;д) С5Н8; С4H9OH; C5H5СНО.Отг. г) С4H8; С3H7CHO; C4H8.12. С коя химична формула се означава мазнина:а) C3H5(OOCCH3)3;б) C3H5(ONO2)3;в) C3H5(OOCC17H35)3; г) C2H4(OOCC17H35)2.;д) C3H5(OH)3.Отг. в) C3H5(OOCC17H35)3. 13. При домашни условия сапун се получава при варене на мазнина:
а) със сода бикарбонат;
б) със сода каустик;
в) с амонячна сода;
г) с калцинирана сода;
д) с нишадър. Отг. б) сода каустик.14. Кой ред съдържа само природни високомолекулни съединения:а) нишесте, белтъци, целулоза;б) нишесте, белтъци, мазнини;в) целулоза, захароза, белтъци; г) мазнини, целулоза, белтъци;д) нишесте, захароза, белтъци.Отг. а) нишесте, белтъци, целулоза.15. Кой е грешният отговор? Аминокиселините могат да:а) взаимодействат една с друга;б) проявяват киселинни свойства;в) проявяват основни свойства;г) реагират и като киселини, и като основи;д) съдържат аминокиселинна функционална група.Отг. д) съдържат аминокиселинна функционална група16. Според закона за действие на масите, скоростта на химична реакция от типа 2 А + B ------ A2B , се дава с израза:
а) v = k[A][B] ;
б) v = k[A] 2[B];
в) v = k[B] ;
г) v = k[A]2 ;
д) v =k[A][B] 2. Отг. б) v = k[A]2[B] 17. Кое от твърденията е вярно:а) при всички химични процеси се отделя топлина;б) всички химични процеси протичат с промяна на енергията;в) екзотермичните процеси протичат най-бързо при точно определена температура;г) ендотермични са процесите, които протичат само при нагряване;д) при химичните процеси не може да се отделя светлина.Отг. б) всички химични процеси протичат с промяна на енергията18. Равновесната константа (Кс) за дадена химична реакция зависи:а) само от температурата;б) само от природата на реагиращите вещества;в) от наличието на катализатор;г) от концентрациите на реагиращите вещества;д) от температурата и природата на реагиращите вещества.Отг. д) от температурата и природата на реагиращите вещества19. През зимата заледените участъци по пътя се посипват с NaCI или CaCI2 и ледът се стапя. Това се обяснява с:а) увеличаването на разтворимостта на солите;б) образуването на разтвор, чиято температура на замръзване е по-ниска от тази на разтворителя;в) отделянето на топлина;г) поглъщането на топлина;д) промяна на парното налягане на разтвора.Отг. б) образуването на разтвор, чиято температура на замръзване е по-ниска от тази на разтворителя.20. Между кои от посочените двойки вещества във воден разтвор протича взаимодействие:а) H2SO4 и NaCl;б) HNO3 и K2SO4;в) H2CO3 и Ca(OH)2; г) HCl и CH3COOH;д) CH3COOH и KNO3.Отг. в) H2CO3 и Ca(OH)2. Въпроси, оценявани с 2 точки21. Кое от следните взаимодействия е невъзможно:а) хлор и вода; б) калций и твърда натриева основа;в) алуминий и твърда калиева основа; г) хлор и разтвор на натриева основа;д) алуминий и бромоводородна киселина..............Отг. б) калций и твърда натриева основа;Изразете едно от възможните взаимодействия с химично уравнение:....................Отг. Cl2 + NaOH ----------- NaCl + NaOCl + H2O22. Кое е най-правилното действие при попадане на концентрирана киселина върху кожата - мястото трябва да се:а) измие с вода;б) попие и измие с разтвор на сода за хляб;в) измие с разтвор на сода каустик;г) попие и измие с разтвор на оцет;д) измие с разтвор на ацетон..............................Отг. б) попие и измие с разтвор на сода за хляб;Какво друго трябва да се предприеме, ако първата възможност не може да се реализира:...................Отг. а) да се измие с вода. 23. Допълнете с "отслабва" и "засилва се" изреченията и означете със стрелки посоката на това изменение за съединенията:А) Ковалентният характер на връзката........ LiF, BeF2, BF3, CF4, NF3, OF2, F2Б) Йонният характер на връзката..........
Отг. А) нараства
Б) нараства 24. Напишете по две формули, при които химичната връзка е:а) йонна ........ б) полярна ...........
Отг. а) соли, твърди основи;
б) киселини, съединения между неметали 25. От изброените елементи C, N, Si, P, S, Br оксиди с общата формула ЕО2 образуват .....................(А), а хидриди с обща формула ЕН3 образуват .............(В)
Отг. А) СО2, NO2, SiO2, SO2
В) NH3, PH3. 26. За съединението Х се знае, че:- присъединява водород;- обезцветява разтвор на KMnO4 и бромна вода;- взаимодейства с вода до получаване на ацеталдехид;- взаимодейства с Na до получаване на сол.Кое е съединението Х:
а) С6Н6;
б) СН = С - СН3;
в) СН2 = СН2
г) СН = СН;
д) СН2 = СН - СН3 Отг. г) СН = СН. 27. Отбележете верните отговори. Въглеродният диоксид се използва в противопожарната техника, защото:
а) е химически инертен
Да/Не
б) не взаимодейства с водата
Да/Не
в) не гори и не поддържа горенето
Да/Не
г) е по-тежък от въздуха
Да/Не
Отг. а) да
б) не
в) да
г) да 28. Намерете съответствията:
1. Здрава ковалентна връзка;
а) метална кристална решетка;
2. Голям брой свободни електрони;
б) атомна кристална решетка;
3. Ниска температура на топене;
в) йонна кристална решетка;
4. Привличане на противоположно заредени йони
г) молекулна кристална решетка.
1.....
2.....
3......
4......
Отг. 1. - б)
2. - а
3. - г;
4. - в. 29. Намерете съответствията Взаимодействието на амоняк с вода е:а) окислително-редукционна реакция;б) йонно-обменна реакция;в) присъединителна реакция;г) заместителна реакция, Отг. в) присъединителна реакция и се дължи на: а) свободните атомни орбитали при азотния атом;б) неподелената електронна двойка при азотния атом;в) полярността на връзката между азотния и водородните атоми;г) степента на окисление на азотния атом.Отг. б) неподелената електронна двойка при азотния атом;30. Кои от посочените реакции са присъединителни:
FeCl3 1. C6H6 + Cl2 --------
Ni, Pd 2. C6H6 + H2 ----------3. C6H6 + H2SO4 -----------
светлина 4. C6H6 + Cl2 ------------
1......
2....
3.....
4....... Отг. 2 и 4. 31. Запишете структурната формула на:а) органично съединение с поне един третичен въглероден атом:б) органично съединение с поне един четвъртичен въглероден атом:Отг. а) б) 32. Горене на кой въглеводород може да се изрази с уравнението:А + 7 О2 -------- 4 СО2 + 6 Н2ООтг. бутен 33. Към кои видове процеси може да се отнесе реакцията:CH3CH=CH2 + H2 -------- CH3CH2CH3 а) хидриране; б) хидратиране; в) заместване; г) присъединяване. Отг. а) хидриране; г) присъединяване. 34. Изразете с химични уравнения взаимодействията, означени на схемата:
Cl2
Na
- H2 CH4--------A-------B---------C
Отг. 1..........
2........
3........ Отг. 1) CH4 + Cl2 ----------о CH3Cl + HCl2) 2CH3Cl + 2Na ---------- CH3CH3 + 2NaCl3) CH3CH3 ----------- CH2CH2 + H235. Кое от съединенията е:
1. C6H5OH
2. C6H5CH3OH
3. CH2=CH-CH2OH
4. CH3-CH-CH3
OH а) мастен, наситен алкохол; б) ароматен алкохол; в) фенол; г) ненаситен алкохол.
а)......;
б)......;
в)........
г).......
Отг. а) 4;
б) 2;
в) 1;
г) 3. 36. Изразете с химични уравнения реакциите за откриване на:а) алдехиди..............б) алкени ...............Отг. а) реакция сребърно огледало или взаимодействие с меден дихидроксидб) обезцветяване на бромна вода 37. Изразете с отделни химични уравнения превръщанията, като отбелязвате условията, при които протичат процесите:етен------ етанол-----------етилов естер на азотната киселина
t, p, катализатор Отг. C2H4 + H2O ------------C2H5OH
H+ C2H5OH + HNO3 --------------- C2H5ONO2 + H2O38. Предложете условия, при които скоростта на процеса 3 H2 + N2 ------2 NH3 ще нарасне:
а) ......
б)......
в)......
г)...... Отг. а) повишаване на концентрацията на изходните вещества;б) повишаване на налягането; в) използване на катализатор;г) отделяне на продукта от реакционната смес;д) нарастване на температурата.39. Отбележете с Да или Не кои от следните процеси ще протекат?
а) Mg + Cu2+ ---------
......
б) Cu + Ag+ ---------
......
в) Zn + Fe2 --------
......
г) Au + H+ ---------
......
Отг. а) да
б) да
в) да
г) не Обяснете принципа, който сте използвали......: Отг. Всеки метал взаимодейства с йоните на металите, които са след него в реда на относителна активност и ги редуцира. 40. Кои от следните вещества във въздуха: CO2, NO2, CO, феноли, фреони, N2, водни пари и въглеводороди, са причина за:а) появата на озоновите дупки.......;б) киселинните дъждове.......;в) парниковия ефект........
Отг. а) основно фреони, въглеводороди
б) частично NO2
В) основно CO2, водни пари.

Няма коментари: